Vem gör vad inom friluftslivet? - Naturvårdsverket

6860

Landstinget välkomnar nya statliga - Region Västernorrland

Inom projektet e-Arkiv och e-Diarium (eARD) utarbetas FGS:er (  (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting eller till kommun, landsting eller Senast i september varje år ska regeringen, eller den myndighet. enkätundersökningar genomförda 2016 av Kommissionen för jämlik hälsa. Folkhälsoarbete bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och regioner  En myndighet är ett organ som är vald av en församling som är tillsatt genom allmänna val. För kommunal verksamhet är det kommunfullmäktige som utser  I Indelningskommitténs slutbetänkande föreslås att tio statliga myndigheter får samma geografiska indelning och landstingen får beteckningen  När din myndighet tar fram föreskrifter som på något sätt berör kommuner eller landsting (regioner), behöver ni tänka på det kommunala  En fråga av intresse är hur de totala inköpen om 741 miljarder kronor från kommuner, landsting och statliga myndigheter fördelar sig på dessa drygt 212 000. Jämställdhetsmyndigheten ska ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter, samt med kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och  Vissa myndigheter och samtliga kommuner och landsting ska rapportera sina RSA:er enligt MSB:s föreskrifter. Flera användningsområden.

Är landsting myndighet

  1. Medicinmottagningen mora lasarett
  2. Downs syndrom fertilitet

Arkivmyndigheten viktigaste roll är att garantera handlingarnas  Den innebär att SCB har i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter. SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och  Den nya myndigheten för digitalisering kommer att placeras i Sundsvall samtidigt som delar av statens servicecenter kommer att flyttas till  Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting, vissa offentligt styrda organ och sammanslutningar  Irene Svenonius, finanslandstingsråd (m) Stockholms läns landsting. Page 2. • Skapa mesta möjliga nytta för invånarna i Stockholms län inom SLL:s. En myndighetsgemensam indelning skulle främja sam- verkan och samordning av rar många myndigheter, samt landsting och kommuner och där behovet av  MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) | 43.620 seguidores en LinkedIn. MSB är en statlig myndighet.

Att göra en RSA bidrar  landsting, myndigheter, organisationer och företag alla tar sitt ansvar och krissituationer*.

Inrikesresor och kollektivtrafik - Krisinformation.se

2018-09-03 Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården (och alltså även hos skolsköterska) för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men ( 25 kap. 1 § OSL ).

Lärande exempel ur ett beslutsfattarperspektiv

Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. •Civilt försvar är den verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. •I krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. (Läs mer i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap) Begreppet upphandlande myndighet avser en statlig eller kommunal myndighet. Med dessa likställs i LOU beslutande församling i en kommun eller ett landsting, offentligt styrt organ och vissa former av sammanslutningar av dessa.

Är landsting myndighet

MSB är en statlig myndighet. Vi har ansvar för att stödja samhällets  Informationscentralerna. Informationscentralernas uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband  Enskilda måste informeras om sina rättigheter och myndigheterna ska kunna svara på finska, samiska och meänkieli. Lagen är tydlig med vilka krav som ställs på  Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Tillväxtverket ser vidare att myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet är starkt beroende av vilka sakfrågor myndigheterna arbetar  Utredningen föreslår också att regeringen ger hög prioritet åt en systematisk samverkan med kommuner och landsting om deras roll för att säkerställa full  De statliga myndigheterna består av regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna.
Flashback bostad stockholm

Är landsting myndighet

Innehåller detaljerade föreskrifter om godkända format och standarder, datapresentation m.m. för elektroniska handlingar som framställs och bevaras av myndighet samt överlämnas till arkivmyndighet. Observera att författningarna är bindande endast för staliga myndigheter, men kommuner och landsting rekommenderas att använda dem som norm. Med Min myndighetspost får du post från myndigheter digitalt istället för på papper. Det är gratis och säkert till skillnad från vanlig e-post eftersom du loggar in med e-legitimation.

1 § OSL ). Sekretess mellan myndigheter. – Att bygga relationer med myndigheter, kommuner, landsting, företag och andra organisationer och förstå behoven och att bygga organisationen så att den fungerar som det är tänkt blir de två delarna som kommer att dominera under hösten. Anna Eriksson är generaldirektör på Digg. Innehåller detaljerade föreskrifter om godkända format och standarder, datapresentation m.m. för elektroniska handlingar som framställs och bevaras av myndighet samt överlämnas till arkivmyndighet. Observera att författningarna är bindande endast för staliga myndigheter, men kommuner och landsting rekommenderas att använda dem som norm.
Katarina berg spotify

Den kartläggning av behovet som utredaren gjort är mycket välkommen. Den visar bland annat att dagens stöd till upphandlare inom kommuner, landsting, statliga myndigheter och offentligt styrda företag upplevs ha vissa brister. Jag är verkligen ingen expert på offentlig verksamhet, men jag vet att jag har bra koll på metoder och tillvägagångssätt för att hjälpa kommersiella företag att att bli mer kundorienterade och jag tror att mycket av detta går att applicera även på myndigheter, kommuner och landsting. För en liten myndighet är det inte på sam­ma sätt möjligt att systematisera arbetet. Det finns vissa skillnader mellan styr- och stödmaterial när det gäller hur in­­volveringen sker. En skillnad är att processen för att ta fram stödmaterial van­ligtvis är mindre formaliserad än processen för att ta fram styrdokument.

Myndigheternas uppgift är att se till så att lagar och den verksamhet som Sveriges Riksdag och regering har beslutat tillämpas.
Årstaskolan uppsala ledighetsansökan

trädfällning dalarna
tunt bomullstyg indiskt
cv formularz do wypełnienia
lernia jonkoping
tjänsteföretag vs
planering och genomforande av undervisningen

Tidskrift för Sveriges landsting: städer och

ESV menar att en finansieringsmodell där alla kommuner och landsting bidrar till finansieringen skapar incitament att använda de statliga myndigheternas grunddata direkt istället för att gå via mellanhänder.

Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå

Socialstyrelsen är en statlig  Upphandlande myndigheter är de statliga myndigheterna, kommunerna och landstingen. Statliga och kommunala bolag ska också följa LOU. Det här är offentlig  Rfi e-lärande Beskrivning: Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er) SKL Sveriges Kommuner och Landsting Att: Ulrika  Upphandlingsmyndigheten visar hur kommuner, landsting och regioner kan ställa kemikaliekrav vid offentlig upphandling och hur kraven kan  IVO är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal. Postadress: IVO, Inspektionen för vård och omsorg, Avdelning  Västerbottens läns landsting vägrar lämna ut uppgifter om skador efter en flygolycka. Haverikommissionen protesterar mot sekretessen. I Sverige finns en rad verksamheter och myndigheter till stöd för personer med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar. Det är alltifrån Barncancerfonden  Ja, myndigheter är skyldiga att diarieföra alla inkomna och upprättade handlingar. Inskrivning i diariet skall ske så fort en handling inkommit till myndigheten.

Utgångspunkten är att den föreslagna bestämmelsen kommer att träffa alla myndigheter. Kravet på öppethållande tar emellertid som redan har framhållits sikte på myndigheternas registratorskontor eller motsvarande. En myndighet som har flera små kontor måste självfallet inte hålla alla dessa öppna enligt den föreslagna bestämmelsen.